ഓൺലൈൻ യോഗ ക്ലാസ്

സത്യാനന്ദ യോഗ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഓൺലൈൻ യോഗ ക്ലാസ്.

പകർച്ചവ്യാധികളും ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങളും പിടിമുറുക്കുന്ന വർത്തമാനകാലത്ത് സമഗ്ര ആരോഗ്യദർശനം നൽകുന്നു യോഗ.

  • ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള താളപ്പിഴവ്മൂലം മന്ദീഭവിച്ച ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ രോഗപ്രധിരോധശേഷിയെ വർധിപ്പിച്ചു രോഗങ്ങളോട് പൊരുതാനുള്ള ഉൾക്കരുത്ത് നൽകുന്നു.
  • മാനസികസമ്മർദ്ദവും ഉൽഘണ്ഠയും രോഗഭീതിയും നിയന്ത്രിച്ചു മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുകയും അതുവഴി സമാധാനവും ആത്മധൈര്യവും കൈവരുത്തുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 9495032232

ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

https://meet.google.com/hiw-wcqr-dxu

https://meet.google.com/hiw-wcqr-dxu

YOGA DARSHAN 2019

Satyananda Yoga Research Centre, Calicut proposes to conduct a two day seminar on 20th and 21st of April 2019. It is concieved as a purely professional seminar for doctors, yoga professionals, students of yoga and those who take study of yoga seriously. Important Subjects Efficiency of yoga in reduction of crime.  Role of …

About Us

Satyananda Yoga Research Centre is a registered non-profit charitable Trust in india devoted tospread the message of Yoga, meditation and spiritual well being Established in 1983 by Yogacharya Dr N Vijayaraghavan SYRC is the only yoga centre in Kerala which is affiliated to the International Yoga Fellowship Movement. The activities of SYRC focus on Yoga practice, Yogaresearch and Education More than five lakhs of people from various walks of life from India andabroad received yoga training from SYRC. The centre has also imparted yoga training to hundredsof Yoga teachers.

SYRC provides opportunity to empower your body through the traditional practice of yoga andmeditation SYRC conducted several yoga therapy cramps exclusively for Bronchial AsthmaDiabetes Mellitus, Lower Back Pain HD Vision problems etc With the aim of spreading Humanwell-being, an Ashram is founded at Perumanna in Kozhikode District. Kerala. Our motto is tospread positive vibes all around for a Spiritual well-being. The Organisation is managed bydedicated and well experienced Trust members and a group of volunteers under the able guidanceof its founder Yogacharya Dr. N Vijayaraghavan. All our activities are based on the traditionalmethod of Yoga featuring contemporary facilities in a clean and nature friendly layout.

All the activities are coordinated by our Managing Trustee President N P Radhakrishnan andGeneral Secretary C P Gopinath The fully dedicated team of yoga instructors headed by Chiefinstructor V Chandran has been instrumental in bringing up the centre as a renowned yoga trainingcentre. We have a separate academic wing under the stewardship of experts in education to monitorthe academic and research oriented activities of SYRC. Professionals from different fields are alsoour strength for the planning and execution of variety of activities and its administration.

We realize that the success scored by the centre all these years is the result of the invaluablesupport of thousands of our well wishers from different part of the world.

Our Guru

H H SWAMI SATYANANDA

Born in 1923 at Almora, UP in India. Joined his guru, Swami Sivananda Saraswati, in the Himalayan town of Rishikesh in 1943. Completed his sannyasa training and began parivrajakalife in 1956. Wandered extensively throughout India. Realized his mission and funded the following movements at Munger the International Yoga Fellowship movement in 1962, BiharSchool of Yoga in 1964 ,Sivananda Math and the Yoga Research Foundation in 1984. Recognizedas an adept and authority of the deepest esoteric knowledge by saints and sages throughoutIndia in 1973. Has travelled widely to all corners of the globe, spreading the message of Yoga,and guiding and inspiring countless disciples, aspirants, ashrams and centers.

Dr N.Vijayaraghavan,
The disciple of
H H Swami Satyananda & founder of
Satyananda Yoga Research Centre.

If you would like to understand the activities of your children, you`ll be able to come back to understand concerning the photos, videos or any reasonably audio files http://essay-review-service.com/ that square measure given within the targeted phone

Meditation

Meditation is a practice where an individual trains the mind or induces a mode of consciousness, either to realize some benefit or for the mind to simply acknowledge its content without becoming identified with that content, or as an end in itself. The term meditation refers to a broad variety …

Life Style

Meditation is a practice where an individual trains the mind or induces a mode of consciousness, either to realize some benefit or for the mind to simply acknowledge its content without becoming identified with that content, or as an end in itself. The term meditation refers to a broad variety …

Practice

Meditation is a practice where an individual trains the mind or induces a mode of consciousness, either to realize some benefit or for the mind to simply acknowledge its content without becoming identified with that content, or as an end in itself. The term meditation refers to a broad variety …

Philosophy

Meditation is a practice where an individual trains the mind or induces a mode of consciousness, either to realize some benefit or for the mind to simply acknowledge its content without becoming identified with that content, or as an end in itself. The term meditation refers to a broad variety …